Integritetspolicy


På Bergqvist skor AB bryr vi oss om och prioriterar din integritet. Det är därför en självklarhet för oss att alltid sträva efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@bergqvistskor.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetspolicyn via mail.

Innehållsförteckning
1. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
2. Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter
2.1 När du handlar online
2.2 När du är medlem i Bergqvist Skor Kundklubb
2.3 För att kommunicera med dig och ge dig information och erbjudanden
2.4 För att fullgöra rättsliga förpliktelser
3. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
5. Var behandlar vi dina personuppgifter?
6. Vad har du för rättigheter som registrerad?
7. Hantering av personnummer
8. Vad är cookies och hur använder vi det?
9. Kontaktuppgifter

 

1.Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 

Bergqvist skor AB, org. nr 556327-9750, med adress Bivägen 2 A, 663 41 Hammarö, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

2.Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter 

I detta avsnitt beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken den lagliga grunden för behandlingen är samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 

2.1 När du handlar online

 

 

 

 

2.2 När du är medlem i Bergqvist skor Kundklubb

 

 

 

 

2.3 För att kommunicera med dig och ge dig information och erbjudanden


För att kommunicera med dig måste vi behandla viss information om dig. Om du inte vill ge oss sådan information kommer vi inte ha möjlighet att hantera ditt ärende och svara på dina frågor.

 

 

 

2.4 För att fullgöra rättsliga förpliktelser samt förebygga brott

För att du som kund ska känna en ökad trygghet när du handlar hos oss, såväl på våra e-handelsplatser som i våra butiker, så behandlar vi vissa personuppgifter. Vi gör det också för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser och hantera anspråk, samt förhindra brott mot kunderna, de anställda och företaget.

 

3.Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är främst uppgifter som du själv valt att lämna till oss eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp eller från hur du använder våra tjänster. När du blir medlem så inhämtar vi även information från en tredje part, för att få din folkbokföringsadress.

 

4.Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Bergqvist Skor AB. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1.Transporter (logistikföretag och speditörer)
2.Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
3.Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
4.IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Utöver detta kan vi enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom kan vi lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande förtag, banker och andra betaltjänstleverantörer) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och personuppgiftshantering.

 

5.Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

 

6.Vad har du för rättigheter som registrerad?

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter och förstår hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter, till vem vi lämnar ut dem till och hur länge vi sparar dem.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Du har rätt att när som helst, kostnadsfritt, begära information om de personuppgifter vi har om dig. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska vi motivera detta. Informationen skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

• Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
• Behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
• Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
• Du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
• Data inte har behandlats enligt gällande lagstiftning
• Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om:

• När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data        begränsas under tiden som utredningen av felaktigheten pågår hos oss.
• När vi inte längre har rättslig grund för behandlingen, men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att                  användningen av dessa uppgifter begränsas
• När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling
• När du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter får vi fortsätta behandla dina data under den tid som kontrollen pågår

Dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direktmarknadsföring har du en ovillkorlig rätt att behandlingen upphör.

Rätt att inge klagomål
Om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 

7.Hantering av personnummer

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl.

 

8.Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder så kallade cookies. En cookie är en l textfil som lagras på din dator, mobil eller platta och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Vi använder följande cookies:
1.Sessionscookie
2.Permanent cookie

Den permanenta cookien sparar en fil på din dator. Sessionscookien skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies används för att du inte upprepade gånger ska få viss engångsinformation och sessionscookies används för att du ska kunna logga in på olika tjänster.

Om du inte vill acceptera att din dator tar emot och lagrar cookies kan du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Om du väljer att inte acceptera cookies kommer inte webbplatsen att fungera optimalt och det går inte att logga in på ditt konto.

 

9.Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Bergqvist Skor AB
Bivägen 2 A
663 41 Hammarö

E-postadress: kundtjanst@bergqvistskor.se
Telefonnummer: 054-215290